BOOTEH

کود مایع پتاسیم

کود مایع

پتاسیم
بوته

K2o 20%

کاملا محلول در آب

شماره پروانه بهره برداری ۲۹۳۰

یک و چهار لیتری

توصیه می شود

 ۲۵۰ سی سی کود منیزیم بوته و

۳۰۰ سی سی کود کلسیم بوته

برای هر لیتر کود اصلی اضافه شود

زمان و مقدار مصرف:

در موارد مشاهده کمبود پتاسیم در اندامهای هوایی گیاه ( مخصوصاً برگها) از کود پتاسیم بوته بصورت جداگانه استفاده شود

مقدار مصرف «در هکتار»:
 1. ۳ – ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در موارد مشاهده کمیود پتاسیم در سیستم محلول پاشی شاخ و برگ
 2. ۴ لیتر در موارد مشاهده کمبود پتاسیم در سیستم آبیاری سطحی و تحت فشار

نحوه مصرف:

 1. اکیداً توصیه می شود محلول پاشی اول صبح یا هنگام عصر انجام گیرد.
 2. بعد از محلول پاشی آبیاری سطحی صورت گیرد.
 3. قابلیت استفاده با انواع سموم و حشره کشها، بجز سموم قلیایی را دارد.
 4. در صورت بارندگی شدید طی ۲۴ ساعت پس از مصرف کاربرد مجدد توصیه می شود.
 5. از آب های شور و لب شور نمی توان برای رقیق نمودن محلول استفاده نمود.
 6. در شرایط وزش باد شدید محلول پاشی انجام نگیرد.
 7. در زمان گلدهی محلول پاشی انجام نگیرد.
 8. در دمای بین ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.
 9. قبل از مصرف بطری را کاملاً تکان دهید.