لیست کودهای جامد و مایع تدبیر شیمی آذران

لیست کودهای جامد بوته

ردیفنام کودفرمولاسیون کود
1ماکرو کامل گرانوله (1)_ N ____ P ___ K __+Zn _
_ 1 +__ 15 __ 8 ____ 15 _
2ماکرو کامل گرانوله (2)_N______P_____K___+Zn+Fe_
_ 1+1 +___18____ 5_____15_
3ماکرو کامل گرانوله (3)_ N ____ P ___ K _
_ 15 ___ 5 ___ 15 _
4ماکرو آلی گرانوله_ N _____ P____ K __
_ 5 ____5 _____ 5 _
5سوپر ماکرو پودری_ N _____ P____ K __
_20 ___ 20 ____ 20 _
6سوپر ترکیب پودری_N______P_____K___+Zn+Fe
1+0.5 +___18____18_____18
7سوپر پتاس پودری_ N ____ P ___ K __
_30 ___ 5 ____ 12 _
8آلی گوگردی 35% گرانوله_ S ___ OM___ OC __+TE _
_______ 12 ___ 25 ___ 35 _
9گوگرد پودری__ S __
__98__
10سولفات روی__ Zn __
__ 34 __
11سولفات آهن__ Fe __
__ 22 __

لیست کودهای مایع بوته

ردیفنام کود
12کود مایع پسته
13کود مایع زیتون بارور
14کود مایع مرکبات شمال
15کود مایع مرکبات جنوب
16کود مایع آفتابگردان
17کود مایع گلهای زینتی
18کود مایع منیزیم بوته
19کود مایع کلسیم بوته
20کود مایع پتاسیم بوته
21کود مایع روی بوته
22کود مایع آهن بوته
ردیفنام کود
1کود مایع کامل Nourshing plant
2کود مایع گندم و جو
3کود مایع خیار و گوجه فرنگی
4کود مایع سیب زمینی
5کود مایع هندوانه و خربزه
6کود مایع چغندر قند
7کود مایع برنج
8کود مایع پیاز و سیر
9کود مایع یونجه
10کود مایع انگور
11کود مایع درختان میوه